ISSN: 1001-0602
EISSN: 1748-7838
2016 impact factor 15.606*
(Clarivate Analytics, 2017)
Free Sample Issue
 
  ADVANCE ONLINE PUBLICATION
 
  22 Jan 2019
  21 Jan 2019
  16 Jan 2019
  15 Jan 2019
  10 Jan 2019
  7 Jan 2019
  3 Jan 2019
  27 Aug 2018
  23 Mar 2018
  2 Feb 2018
  14 Jul 2015
  2 Jun 2015
  10 Apr 2012
  6 Dec 2011
  22 Jan 2019
CORRIGENDA
Author Correction: Gene and mutation independent therapy via CRISPR-Cas9 mediated cellular reprogramming in rod photoreceptors
Jie Zhu 1,2, Chang Ming 3, Xin Fu 1,2, Yaou Duan 2, Duc Anh Hoang 3, Jeffrey Rutgard 2, Runze Zhang 2, Wenqiu Wang 2, Rui Hou 4,Daniel Zhang 2, Edward Zhang 2, Charlotte Zhang 2 Eye Gene Therapy Consortium, Xiaoke Hao 5, Wenjun Xiong 3 and Kang Zhang 1,2,6
  21 Jan 2019
ORIGINAL ARTICLES
Structural insights into a high fidelity variant of SpCas9 OPEN
Minghui Guo 1, Kuan Ren 1, Yuwei Zhu 1, Ziyun Tang 1, Yuhang Wang 1, Bailing Zhang 1 and Zhiwei Huang 1
RESEARCH HIGHLIGHTS
Divide to conquer: NLRP3 is activated on dispersed trans-Golgi network
Kaiwen W. Chen 1 , Dave Boucher 1 and Petr Broz 1
  16 Jan 2019
ORIGINAL ARTICLES
Virus-induced accumulation of intracellular bile acids activates the TGR5-β-arrestin-SRC axis to enable innate antiviral immunity
Ming-Ming Hu 1,2,3, Wen-Rui He 2, Peng Gao 2, Qing Yang 2, Ke He 4, Li-Bo Cao 5, Shu Li 1,2, Yu-Qi Feng 4 and Hong-Bing Shu 1,2
  15 Jan 2019
LETTERS TO THE EDITOR
Architecture of type VI secretion system membrane core complex
Meng Yin 1,2,3, Zhaofeng Yan 1,2,3 and Xueming Li 1,2,3,4
  10 Jan 2019
ORIGINAL ARTICLES
LncRNAs-directed PTEN enzymatic switch governs epithelial–mesenchymal transition
Qingsong Hu 1, Chunlai Li 1, Shouyu Wang 1,2, Yajuan Li 1, Bo Wen 3,4, Yanyan Zhang 1,10, Ke Liang 1, Jun Yao 1, Youqiong Ye 5, Heidi Hsiao 1, Tina K. Nguyen 1, Peter K. Park 1, Sergey D. Egranov 1, David H. Hawke 6, Jeffrey R. Marks 7, Leng Han 5, Mien-Chie Hung 1,8, Bing Zhang 3,4, Chunru Lin 1,8 and Liuqing Yang 1,8,9
LETTERS TO THE EDITOR
SENP6-mediated M18BP1 deSUMOylation regulates CENP-A centromeric localization
Hang Fu 1,2,3, Nan Liu 2, Qiang Dong 2, Chunxiao Ma 3, Jing Yang 2,Jun Xiong 2, Zhuqiang Zhang 2, Xiangbing Qi 3,Chang Huang 2 and Bing Zhu 2,4
ORIGINAL ARTICLES
Hormones induce the formation of luminal-derived basal cells in the mammary gland
Wenqian Song 1, Ran Wang 1, Weimin Jiang 1, Qi Yin 1, Guangdun Peng 2,3, Ruikai Yang 1, Qing Cissy Yu 1, Jianfeng Chen 1, Jingsong Li 1,Tom H. Cheung 4, Naihe Jing 1 and Yi Arial Zeng 1
  7 Jan 2019
ORIGINAL ARTICLES
A programmed wave of uridylation-primed mRNA degradation is essential for meiotic progression and mammalian spermatogenesis OPEN
Marcos Morgan 1,2,3, Yuka Kabayama 1,3, Christian Much 1,2, Ivayla Ivanova 1, Monica Di Giacomo 2, Tatsiana Auchynnikava 3,
Jack Michael Monahan 4, Dimitrios Michael Vitsios 4, Lina Vasiliauskaitė 1,2, Stefano Comazzetto 2, Juri Rappsilber 3,5, Robin Campbell Allshire 3, Bo Torben Porse 6,7,8, Anton James Enright 4 and Dónal O’Carroll 1,3
  3 Jan 2019
RESEARCH HIGHLIGHTS
TET2 stabilization by 14-3-3 binding to the phosphorylated Serine 99 is deregulated by mutations in cancer
Hao Chen 1,2, Dingdang Yu 1, Rui Fang 3, Kimberlie Rabidou 3, Di Wu 3, Di Hu 3, Peilin Jia 4, Zhongming Zhao 4, Zhiping Wu 5, Junmin Peng5, Yang Shi 2 and Yujiang Geno Shi 1,3
  27 Aug 2018
CORRIGENDA
Author Correction: Suppression of m6A reader Ythdf2 promotes hematopoietic stem cell expansion
Zhenrui Li 1,2, Pengxu Qian 1,3,4, Wanqing Shao 1, Hailing Shi 5,6, Xi C. He 1, Madelaine Gogol 1, Zulin Yu 1, Yongfu Wang 1, Meijie Qi 7, Yunfei Zhu 7, John M. Perry 1, Kai Zhang 1, Fang Tao 1, Kun Zhou 1,8, Deqing Hu 1,9, Yingli Han 1, Chongbei Zhao 1, Richard Alexander 1,Hanzhang Xu 10, Shiyuan Chen 1, Allison Peak 1, Kathyrn Hall 1, Michael Peterson 1, Anoja Perera 1, Jeffrey S. Haug 1, Tari Parmely 1,Hua Li 1, Bin Shen 7, Julia Zeitlinger 1, Chuan He 5,6 and Linheng Li 1,2
  23 Mar 2018
CORRIGENDA
Author Correction: KRAB-type zinc-finger proteins PITA and PISA specifically regulate p53-dependent glycolysis and mitochondrial respiration
Shan Wang 1,2,3, Zhiqiang Peng 1,2, Siying Wang 4, Lihua Yang 4, Yuhan Chen 1,2, Xue Kong 4, Shanshan Song 1,2, Pei Pei 3, Chunyan Tian 1,2,Hui Yan 5, Peipei Ding 6, Weiguo Hu 6, Cui Hua Liu 7, Xin Zhang 8, Fuchu He 1,2 and Lingqiang Zhang 1,2,9
  2 Feb 2018
ADDENDUM
Transcriptional activation of transposable elements in mouse zygotes is independent of Tet3-mediated 5-methylcytosine oxidation
Azusa Inoue1,2,3, Shogo Matoba1,2,3, Yi Zhang1,2,3
  14 Jul 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Controlling the diversity of cell populations in a stem cell culture FREE
Inha Heo1 and Hans Clevers1
  2 Jun 2015
RESEARCH HIGHLIGHTS
Targeted genome editing in primate embryos FREE
Xiangyu Guo1 and Xiao-Jiang Li1,2
  10 Apr 2012
RETRACTION
Retraction: Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson, Hui Su, Sarah Hevi, Jing Wang, Jeff Bajko, Mei Li, Reginald Valdez, Joseph Loureiro, Xiaodong Cheng, En Li, Bernd Kinzel, Mark Labow and Taiping Chen
  6 Dec 2011
ORIGINAL ARTICLES
Defective heart development in hypomorphic LSD1 mice
Thomas B Nicholson1,2, Hui Su1,2, Sarah Hevi1,2, Jing Wang2, Jeff Bajko2, Mei Li1, Reginald Valdez1, Joseph Loureiro1, Xiaodong Cheng3, En Li2, Bernd Kinzel4, Mark Labow1 and Taiping Chen1,2,5

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics.
 
Home | Resources | Jobs | Contact Us
Copyright © 2013-2015 Institute of Biochemistry and Cell Biology, SIBS, CAS
您是第 位访问者,欢迎!
 沪ICP备05033115号