Advanced Search

Submit Manuscript

Table of Contents

Volume 32 Issue 8, Aug 2022

The image describes a Chinese fairy tale, the “Magpie Bridge Meeting”. On the night of the lunar Double-Seventh Festival, magpies form a bridge across the Milky Way to reunite two separated lovers: The Cowherd and the Weaver Girl. Ddx3xb phase separation (Magpie bridge) promoted the degradation of maternal RNA (overcoming the obstruction of the Milky Way) and the activation of zygotic genes (the silk spun by the Cowherd and Weaver Girl after reunion).See page 715–728 by Boyang Shi et al. for details.

RESEARCH HIGHLIGHTS

Towards capturing of totipotency

Cuiqing Zhong, Ronghui Li, Juan Carlos Izpisua Belmonte
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00686-y
Full Text | PDF | Abstract


Maternally loaded RNAs: no time to die

Martino Ugolini, Nadine L. Vastenhouw
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00670-6
Full Text | PDF | Abstract


A BAF-fling connection to RIPK1

Jessica M. Gullett, Thirumala-Devi Kanneganti
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00688-w
Full Text | PDF | Abstract


GLP-1 appetite control via intestinofugal neurons

Nick J. Spencer, Tim J. Hibberd
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00692-0
Full Text | PDF | Abstract


Basophils orchestrate kidney fibrosis

Camille Chauvin, Jagadeesh Bayry
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00683-1
Full Text | PDF | Abstract


ORIGINAL ARTICLES

Phase separation of Ddx3xb helicase regulates maternal-to-zygotic transition in zebrafish

Boyang Shi, Jian Heng, Jia-Yi Zhou, Ying Yang, Wan-Ying Zhang, Magdalena J. Koziol, Yong-Liang Zhao, Pilong Li, Feng Liu, Yun-Gui Yang
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00655-5
Full Text | PDF | Abstract


Transcriptome dynamics of hippocampal neurogenesis in macaques across the lifespan and aged humans

Wei Wang, Mengdi Wang, Meng Yang, Bo Zeng, Wenying Qiu, Qiang Ma, Xiaoxi Jing, Qianqian Zhang, Bosong Wang, Chonghai Yin, Jiyao Zhang, Yuxin Ge, Yufeng Lu, Weizhi Ji, Qian Wu, Chao Ma, Xiaoqun Wang
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00678-y
Full Text | PDF | Abstract


CTCF organizes inter-A compartment interactions through RYBP-dependent phase separation

Chao Wei, Lumeng Jia, Xiaona Huang, Jin Tan, Mulan Wang, Jing Niu, Yingping Hou, Jun Sun, Pengguihang Zeng, Jia Wang, Li Qing, Lin Ma, Xinyi Liu, Xiuxiao Tang, Fenjie Li, Shaoshuai Jiang, Jingxin Liu, Tingting Li, Lili Fan, Yujie Sun, Juntao Gao, Cheng Li, Junjun Ding
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00676-0
Full Text | PDF | Abstract


Structural insights into ligand recognition and selectivity of somatostatin receptors

Wenli Zhao, Shuo Han, Na Qiu, Wenbo Feng, Mengjie Lu, Wenru Zhang, Mu Wang, Qingtong Zhou, Shutian Chen, Wei Xu, Juan Du, Xiaojing Chu, Cuiying Yi, Antao Dai, Liaoyuan Hu, Michelle Y. Shen, Yaping Sun, Qing Zhang, Yingli Ma, Wenge Zhong, Dehua Yang, Ming-Wei Wang, Beili Wu, Qiang Zhao
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00679-x
Full Text | PDF | Abstract | Open Access


LETTERS TO THE EDITOR

Structure of human NTCP reveals the basis of recognition and sodium-driven transport of bile salts into the liver

Hongtao Liu, Rossitza N. Irobalieva, Rose Bang-Sørensen, Kamil Nosol, Somnath Mukherjee, Parth Agrawal, Bruno Stieger, Anthony A. Kossiakoff, Kaspar P. Locher
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00680-4
Full Text | PDF | Abstract | Open Access


Safety and superior immunogenicity of heterologous boosting with an RBD-based SARS-CoV-2 mRNA vaccine in Chinese adults

Xiaoqiang Liu, Yuhua Li, Zhongfang Wang, Shouchun Cao, Weijin Huang, Lin Yuan, Yi-Jiao Huang, Yan Zheng, Jingjing Chen, Bo Ying, Zuoyun Xiang, Jin Shi, Jincun Zhao, Zhen Huang, Cheng-Feng Qin
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00681-3
Full Text | PDF | Abstract | Open Access


Disease profile and plasma neutralizing activity of post-vaccination Omicron BA.1 infection in Tianjin, China: a retrospective study

Hong Zheng, Yunlong Cao, Xiaosu Chen, Fengmei Wang, Ye Hu, Weiliang Song, Yangyang Chai, Qingqing Gu, Yansong Shi, Yingmei Feng, Shuxun Liu, Yan Xie, Xiaoliang Sunney Xie, Wentao Jiang, Zhongyang Shen
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00674-2
Full Text | PDF | Abstract | Open Access


Structures of the endogenous peptide- and selective non-peptide agonist-bound SSTR2 signaling complexes

Li-Nan Chen, Wei-Wei Wang, Ying-Jun Dong, Dan-Dan Shen, Jia Guo, Xuefei Yu, Jiao Qin, Su-Yu Ji, Huibing Zhang, Qingya Shen, Qiaojun He, Bo Yang, Yan Zhang, Qinglin Li, Chunyou Mao
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00669-z
Full Text | PDF | Abstract


CORRIGENDA

Author Correction: Structural insights into thyrotropin-releasing hormone receptor activation by an endogenous peptide agonist or its orally administered analogue

Fan Yang, Huanhuan Zhang, Xianyu Meng, Yingge Li, Yingxin Zhou, Shenglong Ling, Demeng Sun, Pei Lv, Lei Liu, Pan Shi, Changlin Tian
https://doi.org/10.1038/s41422-022-00667-1
Full Text | PDF | Abstract | Open Access